TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Telefonintervjuer

Telefonintervjuer är den vanligaste undersökningsmetoden och går snabbt att genomföra. Kostnaderna är oftast låga när det rör sig om konsumentintervjuer.

Enkel administration

Du vet att Du når rätt person och det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Det är lätt att få kontakt med intervjupersoner över hela landet. Administrationen är enkel och urvalet kan oftast hämtas direkt ur telefonkatalogen, egna register eller ur målgruppslistor.

Kvalitativ och kvantitativ karaktär

Telefonintervjuer kan vara både av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Vid kvantitativa telefonintervjuer intervjuas tillräckligt många personer för att resultatet skall kunna kvantifieras och presenteras i siffror och besvarar frågor som hur många, hur ofta, hur mycket etc.

I kvalitativa telefonintervjuer intervjuas färre personer, intervjuaren följer en frågeguide och ofta har respondenterna inte fasta svarsalternativ utan sitter mer i en berättarsituation. Resultaten presenteras i analyserande text. Kvalitativa telefonintervjuer kallas också djupintervjuer.

Sifos telefonbuss

Sifos telefonbuss är en omnibusundersökning. Ordet omnibus betyder "för alla". En omnibusundersökning innebär att flera uppdragsgivare medverkar med sina egna frågor i en och samma undersökning. Det går snabbt och enkelt att få svar på vad svenska folket vet, tycker och tänker i olika frågor.

Frågorna kan gälla allt från val av politiskt parti till kännedom, kunskap, beteenden och attityder till reklam. Genom att flera beställare är med och delar på kostnaderna kan vi hålla priset nere. Vi telefonintervjuar ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen som är 15 år och äldre. De utvalda är anonyma.

Mer information

Toivo Sjörén, Opinionschef
08-507 420 00, 0701-842350


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.