TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifos Panel

TNS Sifos svenska panel består av drygt 100 000 personer, 16 år och äldre, och vi rekryterar kontinuerligt till panelen.

Varför webbpanelsundersökningar?

  • Snabb resultatleverans
  • Kostnadseffektiv datainsamling
  • Access till små och svåråtkomliga målgrupper
  • Möjlighet att hantera bilder, filmer, ljud etc
  • Okonstlat och naturligt sätt för svarspersonerna att delge sina åsikter
  • Undersökningsresultat från olika tillfällen kan korsas, eftersom alla svar lagras
  • Förändringar över tid kan analyseras på individnivå
  • Hela Norden i en och samma undersökning

En undersökningsplattform att lita på

I TNS Sifos panel ingår endast slumpmässigt rekryterade personer. Ingen självrekrytering har använts och panelen är representativ för Internetanvändarna i respektive nordiskt land. Svarsfrekvenserna är höga både i rekryteringen och själva panelundersökningarna. Med hjälp av statistisk vägning kan panelen göras representativ för de olika ländernas befolkningar, för norden som helhet eller för enskilda målgrupper.

Panelmedlemmarna byts ut successivt ut för att undvika att de blir "experter". De belönas varje gång de fyller i ett formulär. Belöningen består i en rimlig chans att vinna pengar via Svenska statens premieobligationer.

TNS Sifo följer Esomars riktlinjer för webb- och panelundersökningar.

En rik källa till kunskap

Panelen rymmer omfattande bakgrundsinformation. Vi känner till allt från traditionell demografi (kön, ålder, utbildning, inkomst, region, hushållsstorlek etc) till intressen, konsumtionsmönster och medievanor. Bakgrundsinformationen uppdateras kontinuerligt. Den kan användas både för att skräddarsy urval till särskilda målgrupper, för hela enkäter eller enskilda frågor, och som bryt- och analysvariabler i rapportskedet.

Som kund kan man köpa allt ifrån enskilda frågor till hela enkäter och undersökningarna rapporteras på det sätt som lämpar sig bäst, antingen som rådata, som tabeller, som grafiska presentationer eller som skrivna undersökningsrapporter. TNS Sifo kan också erbjuda analysmjukvara, onlineverktyg eller kopplingar till kundens egna databaser.

Varje år gör TNS Sifo hundratals små och stora undersökningar av alla sorter mot panelen. Som exempel på undersökningar kan nämnas annons- och kampanjutvärderingar, varumärkesundersökningar, marknadsundersökningar, innovationsstudier, benchmarkundersökningar, attityd-, åsikts-, värderings- och opinionsundersökningar, förpackningstester, målgruppskartläggningar, räckviddsundersökningar etc.

För mer information

Henrik Rosen
031-727 39 05


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.