TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Arbetsmetoder

Nedan kan du läsa om våra grundläggande arbetsmetoder inom kvalitativ metodik.

Fokusgrupper

I en fokusgrupp deltar oftast mellan fem och tio personer för att diskutera ett ämne. Under diskussionen uppmuntras deltagarna att lyfta fram sina synpunkter, motivera sina argument och fundera över nya aspekter på ämnet. Genom att gruppdeltagarna kan komma fram med olika uppfattningar uppstår diskussioner där alla har möjlighet att motivera varför de reagerar, tycker och tänker som de gör.

Diskussionen leds av en kvalitativ moderator och följer en guide som vi har utarbetat tillsammans med dig som kund. Ofta använder vi olika projektiva tekniker för att komma åt, för individerna, dolda uppfattningar och känslor som styr deras beslut och beteenden. Diskussionen pågår en till två timmar. Du kan följa diskussionen via en videolänk.

Djupintervjuer

Djupintervjuer är samtal med enskilda personer. Metoden används ofta när ämnet som ska undersökas är känsligt eller olämpligt att diskutera i grupp. Djupintervjuer används också när du vill få en bild av individers upplevelser och tankesätt utan att de påverkas av andras åsikter eller när man i B2B sammanhang behöver följa hur funktionella och emotionella faktorer samverkar. En fördel med djupintervjun är att intervjupersonen helt konfidentiellt kan uttrycka sin personliga eller ett företags uppfattning. I en djupintervju påverkas inte respondenten av andra personer, vilket kan ske och ibland också är önskvärt i en fokusgrupp.

Djupintervjun genomförs i våra lokaler, hemma hos intervjupersonen eller på intervjupersonens arbetsplats. Intervjuerna varar i en till en och en halv timme.

Observationer

Observationsstudier använder vi för att iaktta och förstå beteenden som människor själva, i efterhand, har svårt att beskriva. Det finns flera metoder. Ibland får intervjupersonerna spela in sina reflektioner och iakttagelser på band eller skriva ner dem i en dagbok.

Intervjupersonerna kan också videofilma eller fotografera för att dokumentera händelser och upplevelser som vi vill studera. Vi hjälper också våra kunder att själva genomföra observationer i konsumenternas hem-/arbetsmiljö. Tillsammans sammanfattar och analyserar vi observationerna för att skapa nya insikter om konsumentbeteenden. Dessa kan sedan användas när man vill förändra sina produkter eller skapa helt nya.

Semiotik - identifierar budskap inom visuell kommunikation

Semiotik är vetenskapen om tecken och symboler och hur dessa tolkas. En semiotisk analys är en idealisk metod för att identifiera och "avkoda" vad ni uttrycker med er visuella kommunikation.

Vad säger ni med era bilder?

Sänder ni ut oavsiktliga värden och betydelser genom ert färgval?

Vad signalerar er logotyp?

Ligger din förpackning i linje med en etablerad varumärkeskategori? Eller skiljer den sig, och i så fall på vilket sätt?

Vilka är hemligheterna bakom konkurrentens lyckade annonssatsning?

En semiotiker tittar på design, grafisk form, färger, fotografiska illustrationer, teckensnitt, logotyper mm, och baserar sin analys på:

  • Materialets kulturella sammanhang
  • Jämförelser med konkurrerande material inom området
  • Hur materialet förhåller sig till företagets varumärkesplattform

Semiotik kan utgöra grund för en separat undersökning eller adderas till en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Semiotik är mycket tillämpbart i uppdrag som gäller varumärke och kommunikation.

För mer information

Pierre Wanger

08-507 423 78

Ulla Holmberg
08-507 421 72

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.