TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


ORVESTO® Internet

I ORVESTO® Internet integrerar vi Internet med övriga medier i SESAME®. Trafik-, räckvidd- och målgruppsdata levereras ända ner på bannernivå.

Ett enhetligt system som tillgodoser samtliga analysbehov

Det alla annonsbärande medier söker efter är ett enhetligt system som tillgodoser samtliga analysbehov. Tanken på ett undersökningskoncept som förmår ta fram såväl enkla, stabila och multimediealt jämförbara räckviddsmått som detaljerade målgruppsbeskrivningar och därtill data om konsumtionen av enskilda annonsenheter, har länge betraktats som en omöjlighet. Med ett klokt designat koncept är dock - vad internetmediet anbelangar - detta fullt realistiskt.

Avsikten med ORVESTO® Internet är just att erbjuda denna helhetslösning. Konceptet rymmer i sin enklaste form fyra delar:

  1. en svarspanel som i sin tur rekryterats ur ORVESTO® Konsument
  2. en teknisk totaltrafikmätning på olika nivåer av webbplatser
  3. samt analysverktyg i vilket man vid sidan av mycket annat kan jämföra Internet med de andra medier som mäts i ORVESTO® Konsument.

Att panelen är rekryterad ur ORVESTO® Konsument innebär att all data om paneldeltagarna som härstammar från detta mycket digra formulär kan kopplas ihop med deras internetanvändning. Illustrationen nedan ger en schematisk överblick av hur dessa komponenter hänger ihop.

orvint-diagram2.gif

Denna kärna svarar ensamt upp mot stora delar av internetmarknadens krav. Men det är förstås centralt att Internet inte hamnar som en satellit till de större annonsmedierna. Därför har vi lagt stor möda på att integrera mätningarna av Internet med TNS Sifos övriga medierelaterade mätningar. Tanken är att den småskaliga kunden endast ska behöva köpa data i sin enklaste form, medan större aktörer på annonsmarknaden ges tillgång till allt från:

  • bannerleveranssystem
  • reklammätningar
  • content management i realtid till detaljerad målgruppsinformation
  • dubbeltäckningsanalyser
  • och möjlighet till korstabuleringar av interneträckvidder med andra mediers räckvidder.

Konceptet i sin helhet

Som säkert framgått av texterna ovan är ORVESTO® Internet ett ganska mångfacetterat koncept. En ledstjärna i vår produktutveckling har dock varit att vare sig kunder eller undersökningsdeltagare ska behöva uppleva sitt möte med produkten som komplicerat. Systemets olika komponenter är tydliga och lättanvända och det faktum att de på olika sätt har gifts samman med varandra möjliggör när allt kommer omkring, utöver en rad nya analysmöjligheter, både förenklingar och kostnadsbesparingar.

Många aktörer på den svenska internetmarknaden använder och betalar redan för ett flertal av de produkter som med ORVESTO® Internets hjälp kan ersättas med ett sammanhållet system. Exempelvis har många mediehus med en webbplats ett bannerleveranssystem, en trafikmätning, en målgruppsmätning och därtill ytterligare undersökningskostnader för att skapa sig en bild av synergi- och komplementeffekter av parallell publicering på nätet och i andra kanaler. Samtliga dessa behov tillgodoses nu inom ramen för ett system som också tillåter att de olika mått som hittills självständiga mätsystem har levererat, kan samköras med varandra.

Modellen nedan illustrerar hur de olika komponenterna i ORVESTO® Internet hänger ihop. Boxar markerade med gul text utgör konceptets kärna och är desamma som presenterades i inledningsstycket.

orvint-diagram1.gif

Utgångspunkten är alltså ORVESTO® Konsument. I ORVESTO® Konsument samlas information in om undersökningsdeltagarnas användning av press, radio, TV och andra medier samt deras målgruppstillhörighet, på mycket detaljerad nivå

Ur ORVESTO® rekryteras en internetpanel, om vilken vi alltså känner till alla de svar som paneldeltagarna tidigare avyttrat i ORVESTO® Konsument-formuläret.

För att följa internetpanelens surfande används de tekniska system som tillhandahålls av RealMedia med hjälp av Leanback. Dessa system mäter trafiken på såväl media-/titelnivå som på faktisk annonsytenivå, vilket möjliggör att all data om panelisterna som härstammar från ORVESTO® Konsument kan kopplas ihop med deras internetanvändning.

RealMedias olika system lever dessutom sitt eget liv då de inte bara mäter panelens trafikmönster, utan också den totala trafiken på sajter, undersajter och annonsytor. Mätning är därtill endast en enskild aspekt av dessa systems funktioner. Därtill kommer hantering samt optimering av annonser och olika former av grupperingsfunktioner för effektivare målgruppidentifiering och annonsriktande.

De data som alstras av de olika systemen publiceras dels i marknadsanpassade analysgränssnitt, dels i tillämpliga fall i SESAME® och dels på en veckovis uppdaterad topplista.

Med hjälp av kalibrering mot den senast genomförda omgången av ORVESTO® Konsument kan de tekniskt registrerade interneträckvidderna jämföras och korstabuleras på single-source-nivå med räckvidder för dagstidningar, radio, TV, tidskrifter och andra medier - allt i SESAME:s MultiMedia-modul, vars funktioner för olika former av dubbeltäckningsanalys är mycket sofistikerade.

Till de uppgifter om publikens beteende - de medie-, sajt-, undersajts- och annonsräckvidder - som systemen regelbundet rapporterar kopplas också, i form av RM, detaljerade uppgifter om vilka annonsörer som spenderar vilka pengar var och när.

Det är vår förhoppning att vi med detta upplägg har lyckats åstadkomma ett heltäckande system som med sin delbarhet förmår tillfredsställa allt ifrån den lilla annonsbärande sajten till det stora mediehuset eller mediebyrån - ett system som äntligen förmår göra Internet rättvisa som annonsmedium och därmed i förlängningen skapar tillväxt på annonsmarknaden.

För mer information

Stefan Svanfeldt
08 - 507 422 86


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.