TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vår kompetens

En utmaning kan ha flera lösningar. Medieanalys är en, journalistundersökning en annan. Vi har många verktyg i vår låda.

Vi har grupperat vår kompetens för att ge dig en bild av vår utgångspunkt inför varje utmaning. Om du hellre läser vilka utmaningar vi mött och löst, föreslår vi att du tittar här.

  1. Affärsnytta och effekt
  2. Målgrupp och medieval
  3. Journalister och intressenter
  4. Mediebild och optimal omvärldsbevakning
  5. Anseende och påverkan
  6. Medie- och omvärldstrender

Affärsnytta och effekt

PR-arbetet ska bidra till affärsnyttan. Målsätt mediebilden, mät effekten av PR och värdera den i förhållande till aktiviteter i köpta kanaler. Ställ den i relation till insatsen och säkra effektiviteten i framtida aktiviteter. Räkna hem kostnaden som argument för nästa års budget. Tydliggör resultatet i nyckeltal för ledningen, styrelsen och medarbetarna - i försäljning, medlemsutveckling, väljare, etc. Vi visar olika lösningar andra använt och hjälper dig hitta din.

Målgrupp och medieval

Relevant fakta om vad som driver er målgrupps beteende och attityd, vad de tycker om era frågor. Med kunskap om deras medieval och dagliga mediekonsumtion kan ni strategiskt bearbeta rätt mottagare i rätt kanal. Vägen går via journalister och bloggare eller i direkt dialog med målgruppen. Utifrån era behov hjälper vi er att identifiera rätt målgrupp och medier, använda rätt budskap och följa effekten av era insatser.

Journalister och intressenter

Enskilda bloggares, journalisters eller analytikers syn och förväntningar på ert företag kan vara avgörande för framgång. Detsamma gäller era andra intressenter - internt eller utanför den egna organisationen. Vi hjälper er att ta reda på vad som är viktigt för dem, hur de ser på ert varumärke och era nyheter. Vi ger er ett mått på ert eget nyhetsvärde ur deras perspektiv. Dialogen med dem och er blir underlag för vassare PR-kontakter i ert arbete.

Mediebild och optimal omvärldsbevakning

Era förutsättningar, styrkor och svagheter i mediebilden, satt i relation till er målgrupp, till era konkurrenter och andra som upplever samma mediala situation. Just nu, senaste halvåret eller de kommande månaderna. Under en kampanj eller en kris. Budskap, närvaro, avsändarstyrka, talespersoner. Vi bygger våra medieanalyser på en optimal, kostnadseffektiv mediebevakning och värdering - oavsett kanal och som oberoende undersökningsföretag. Vi ger er stöd eller sköter upphandlingen av er mediebevakning. Tillsammans värderar vi de viktigaste faktorerna i er mediebild och hittar nästa utvecklingssteg.

Anseende och påverkan

Mediebilden påverkar varumärket och ert anseende. Hur mycket och på vilket sätt? Hur kan du styra PR-arbetet så att mediebilden bidrar till ett positivt överskott? Vi vet vilka faktorer i mediebilden som har störst påverkan på ert anseende. Vi följer, värderar och ger er förslag på hur ni kan arbeta med budskap eller VD som talesperson. Följ förändringen i ert anseende hos olika intressenter, i mediebilden och genom marknadsundersökningar.

Medie- och omvärldstrender

Både hur medielandskapet ser ut och vad som händer i omvärlden påverkar era möjligheter att nå ut. Ta vår hjälp för att identifiera de viktigaste medietrenderna på svensk och internationell nivå. Lär dig mer om hur sociala medier påverkar er målgrupp, kommunikation och omvärldsbevakning. Följ de viktigaste trenderna inom PR- och kommunikationsområdet genom utbildningar, rapporter och föreläsningar. Vi bygger och delar kunskapen om vilka trender som är relevanta i vårt stora nätverk av kommunikatörer.

Relaterat material

Här kan du läsa om några av de utmaningar vi mött bland kommunikatörer, de lösningar vi fann och den effekt de hade för våra kunder. Läs mer.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.