TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Life Values™ - unik analysmöjlighet av konsumentvärderingar

Vi har under många år studerat människors attityder, livsstil och grundläggande värderingar i kombination med kunskap om varumärken och konsumtion. Den modell som används idag kallas Life Values™ och är en öppen, dynamisk segmentering kopplad till ORVESTO® Konsument och ORVESTO® Näringsliv.

Det är dessutom möjligt att återskapa segmenteringen dels i olika insamlingsformer (web, telefon etc.) och dels i enskilda undersökningar.

9 segment och 4 konsumentkulturer

Syftet med att segmentera marknaden är att försöka spåra likheter inom och skillnader mellan olika grupper av människor i samhället. Genom att urskilja vilka värderingsgrunder som karaktäriserar olika grupper ökar möjligheten att kommunicera med dem på "rätt" sätt. Att sedan kombinera prioriterade segment med information om medieanvändning, varumärkespreferenser och konsumtionsbeteenden innebär unika förutsättningar för framgångsrik marknadskommunikation.

Utgångspunkten för segmenteringen i Life Values™ innebär att varje individ som ingår i värderingsundersökningen tilldelas en position i en statistisk rymd. Denna rymd innehåller två dimensioner vilka utgör riktningar som går horisontellt och vertikalt:

 

sesame_lifevalues-segmentering

 

Den vertikala dimensionen innebär i sina ytterligheter att ett globalt perspektiv på omvärlden och förändring är prioriterade värderingar vilka ligger högt upp i modellen. I den nedre delen av modellen placerar sig värderingar kopplade till ett mer lokalt perspektiv på omvärlden och kontinuitet. Den horisontella dimensionen placerar värderingar med stark koppling till gemenskap och delaktighet i den vänstra delen av modellen. Den högra sidan av den horisontella dimensionen innebär ett mer individorienterat perspektiv på omvärlden.

I nästa skede har nio olika segment konstruerats genom beräkning av hur individer i de olika positionerna särskiljer sig från eller liknar varandra avseende värderingar.

De nio segmenten representerar därmed fördelningen av den svenska befolkningen. För den svenska marknaden har TNS Sifo också tagit fram en mer övergripande segmentering i form av fyra konsumentkulturer:

sesame_lifevalues-4konsumentkulturer

 • Trygghet & tradition
 • Medvetenhet & djup
 • Äventyr & utforskande
 • Självuttryck & image
 • Hemkära trygghetssökare
 • Nöjda traditionsbevarare
 • Balanserade rättskaffens
 • Vetgiriga visionärer
 • Obundna globalister
 • Nyfikna äventyrliga
 • Viljestarka vågspelare
 • Njutningssökande materialister
 • Stillsamma neutrala

Life Values™ i SESAME

Life Values™ är tillgänglig för såväl medie- som målgrupps- och marknadsanalys i SESAME®. Programmet innehåller dessutom en sofistikerad grafisk modell som är anpassad till både de nio segmenten och de fyra konsumentkulturerna i Life Values™. Syftet med att segmentera marknaden är att försöka spåra likheter inom och skillnader mellan olika grupper av människor i samhället. Genom att urskilja vilka värderingsgrunder som karaktäriserar olika grupper ökar möjligheten att kommunicera med dem på "rätt" sätt. Att sedan kombinera prioriterade segment med information om medieanvändning, varumärkespreferenser och konsumtionsbeteenden innebär unika förutsättningar för framgångsrik marknadskommunikation.

För mer information

Peter Callius
08-507 421 91


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.